SPOLU pro

rodinu

a efektivní zdravotní a sociální služby

Garantují

Rodina je pro nás základ zdravé a prosperující společnosti. Nástroje rodinné politiky působí preventivně tak, aby rodina zvládla řešit své problémy sama. Sociální politika přichází v situaci, kdy rodina při řešení svých problémů již potřebuje podporu. Metropole musí vycházet z dlouhodobého plánu pro zajištění systému sociálních služeb pro potřebné současně s posilováním mezigenerační sounáležitosti a vzájemné potřebnosti.

Podpoříme ve spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem dostupné poradenství týkající se bydlení, hospodaření domácnosti a finanční gramotnosti, včetně otázek dluhových pastí.

Budeme pokračovat v rozvoji terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikepované v pohodlí jejich domova. Chceme podporovat vlastní schopnost a samostatnost osob při řešení jejich životních potřeb.

Prosadíme podporu koncepce rozvoje paliativní a hospicové péče, domácí zdravotní péče a speciálních lůžkových zařízení pro dlouhodobě nemocné, docházku lékařů do domácnosti, zajištění ošetřovatelské a lékařské péče pro terminálně nemocné pacienty; pomoc rodinám ve chvíli, kdy už na péči samy nestačí (např. u onkologicky těžce nemocných; zápůjčky zdravotnických pomůcek – polohovacích postelí aj.)

Podpoříme – současným vedením Prahy zastavenou – výstavbu domů s pečovatelskou službou a domů seniorů a výstavbu domovů se zvláštním určením pro občany trpící Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence tak, abychom zajistili jejich dostatečnou kapacitu pro potřebné.

Budeme podporovat dobrovolnické aktivity a doplňkové a sociálně aktivizační služby (např. výukové, vycházkové a poznávací programy pro seniory; podpora doučování a kroužků; pomoc sociálně slabým rodinám při zvládání běžného provozu domácnosti).

Kvalita života je pro nás na prvním místě, proto podpoříme opatření na zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života. Změny a transformaci v pobytových sociálních službách podpoříme tak, aby byly přínosem pro jejich příjemce. Finančně budeme podporovat chráněné bydlení a chráněné dílny (chráněná pracovní místa).

Budeme podporovat efektivní síť azylových domů a krizových center, podpoříme služby sociální prevence, které napomáhají osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a předcházejí šíření společensky nežádoucích jevů.

Ve spolupráci s městskými částmi budeme podporovat nízkoprahová denní centra pro děti a mládež.

Podpoříme městské části v preciznějším komunitním plánování sociálních a návazných služeb na základě kvalitních sociodemografických dat, které budeme společně a průběžně získávat, zpracovávat a analyzovat. Zpracujeme plán optimalizace sítě krizových pobytových zařízení pro děti a mládež v hl. m. Praze.

Budeme intenzivně podporovat propagaci a osvětu projektů zaměřených na prevenci závažných a civilizačních onemocnění napříč generacemi. Poučeni koronavirovou krizí podpoříme programy zdravotní prevence.

Zaměříme se na udržení dlouhodobě vysoké úrovně pražské záchranné služby a budeme napomáhat zapojení odborného týmu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy do organizace a koordinace paliativní péče, jež je nutné pro včasné rozlišení potřeb pacientů.

Prosadíme zpracování dlouhodobého plánu systému sociálních služeb s ohledem na sociální a demografické trendy ve společnosti, kdy můžeme očekávat stárnutí populace, kumulaci některých projevů rizikového chování na území hlavního města. Zajistíme udržitelné zdroje pro financování sociálních služeb.

Budeme stavět na spolupráci s existujícími rodinnými a komunitními centry podle potřeb dané lokality (klíčová místa včasné pomoci, prevence chudoby, pomoc při řešení krizí, v nichž se rodiny mohou ocitnout; rozvoj rodičovských a partnerských kompetencí; podpora dětí při vzdělávání a dětí se specifickými potřebami; slučitelnost pracovní a rodinné role atd.).

Vytvoříme program pro čerpání finanční podpory pro městské části, které zpracují a budou realizovat koncepci rodinné politiky a vytvoří podmínky pro vznik funkce koordinátora prorodinných aktivit.

Budeme propagovat prorodinné a proseniorské aktivity a pomůžeme jim sdílet příklady dobré praxe. Naší prioritou je mezigenerační spolupráce, proto podpoříme dotace na mezigenerační aktivity.

Podpoříme náborové kampaně v oblasti náhradní rodinné péče.

Optimalizujeme síť krizových pobytových zařízení pro děti a mládež v hl. m. Praze.