SPOLU pro

kvalitní vzdělávání a sportování

a příjemné trávení volného času

Garantují

Rozvoj bytové výstavby musí jít ruku v ruce se zajištěním základních potřeb občanů v oblasti vzdělávání, sportu a trávení volného času. V některých lokalitách je deficit volných kapacit ve školkách a školách natolik zřetelný, že limituje jejich přirozený a vyvážený rozvoj. Město musí přijít s logickou a finančně udržitelnou koncepcí rozvoje nabídky škol (mateřské, základní a střední školy) bez ohledu na osobu jejich zřizovatele. Kapacita škol a jejich materiálně technické zajištění musí pružně reagovat na vývoj počtu žáků a studentů v jednotlivých lokalitách města. Podpora manažerského a odborného růstu ředitelů a učitelů je jednou z klíčových podmínek úspěchu. Pro zdravý a harmonický rozvoj mládeže je nutné intenzivně spolupracovat jak se sportovními kluby, tak s kulturními institucemi a vytvořit podmínky pro efektivní sdílení školní a sportovní infrastruktury.

Ve spolupráci s městskými částmi zajistíme dostatečné kapacity mateřských a základních škol tak, aby děti mohly chodit do školy ve své spádové oblasti bezpečně.

Podpoříme zvyšování společenské prestiže učitelů, nepedagogických pracovníků a ředitelů škol, včetně jejich adekvátního ohodnocení i z prostředků hl. m. Prahy. Podpoříme jejich odborný a manažerský rozvoj formou mentoringových a vzdělávacích projektů. Vytvoříme systém vhodných pobídek pro jejich dlouhodobou stabilizaci v pražských školách (např. učitelské byty, zvýhodněné jízdné v MHD).

Zpracujeme návrhy na odstranění byrokracie ve školách a předložíme je vládě a parlamentu. Papírování a byrokracii vytvářenou vůči školám ze strany města výrazně omezíme, nebo některé požadavky úplně zrušíme.

Vytvoříme plán oprav a investičního rozvoje školské infrastruktury, včetně vybavení ZUŠ a konzervatoří.

Podpoříme užší spolupráci středních a vysokých škol.

Budeme prosazovat zapojení odborníků z praxe do výuky především odborných předmětů, ať již formou přímých nebo vedlejších úvazků nebo formou seminářů.

Ve spolupráci s městskými částmi zpracujeme program podpory pro hodiny konverzace s rodilými mluvčími a zaměříme se na využívání spolupráce s partnerskými městy v oblasti výměnných jazykových pobytů.

Budeme rozvíjet investice do polytechnických center umístěných ve školách nebo v Domech dětí a mládeže tak, aby byly využívány pro všechny věkové kategorie v rámci celoživotního učení.

Zaměříme se na další možnosti vzdělávání v uměleckém školství. Vytvoříme podmínky pro ZUŠ, aby mohly navýšit svou kapacitu a umožnily využívat své prostory ve volném čase pro Akademii třetího věku, včetně nabídky zvýhodněného vzdělávání a zvyšování dovedností v uměleckých oborech seniorům.

Prohloubíme spolupráci základních a středních škol s pražskými kulturními a uměleckými institucemi a profesionálními umělci v zájmu posílení kvality výuky výchovy ke kultuře na základních a středních školách.

Podpoříme vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných či ohrožených tak, aby se mohlo rozvíjet jejich nadání a talenty.

Zajistíme podporu speciálních škol a školských zařízení, pečujících o vzdělání a výchovu dětí a mládeže s handicapem či sociálním ohrožením.

Zasadíme se o vytvoření účelných standardů pro výstavbu nových základních a středních škol a odstranění překážek, které brání flexibilnímu rozšiřování kapacity stávajících škol a jejich materiálně technickému zajištění.

Ve spolupráci s městskými částmi budeme podporovat zřizování dětských skupin v nemovitostech v majetku města nebo i v objektech soukromých vlastníků, zejména v nové bytové výstavbě.

Podpoříme dovybavení škol moderní digitální technikou pro výuku a podpoříme posílení vysokorychlostního internetového připojení. Zaměříme se na automatizaci, robotizaci, technologii 3D tiskáren, virtuální realitu či umělou inteligenci, které se musí stát běžnou součástí výuky nejen na technických školách.

Podpoříme primární prevenci zacílenou na děti ve věku 12 až 18 let nabídkou sportovních a volnočasových aktivit a přehledným informačním portálem o volnočasových a sportovních aktivitách v Praze a jejím okolí.

Budeme podporovat vznik pozice poradce pro psychologickou pomoc a prevenci šikany přímo ve školách a rozšíříme počet pracovníků v pedagogicko-psychologických poradnách tam, kde bude účelné a efektivní doplnit nebo sdíleně zajistit tyto služby.

Zpřehledníme a zjednodušíme systém poskytování podpory sportovních klubů a zaměříme se na cílenou podporu zejména personálního zabezpečení jejich činnosti. Budeme pokračovat v projektu Trenéři do škol. V době významně zvýšených nákladů na dodávku energií a služeb budeme hledat možnosti cílené podpory a pomoci.

Prosadíme úpravy školních hřišť, rozšiřování kapacit sportovních hal a sportovišť ve spolupráci se sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami a vytvoříme podmínky pro jejich vzájemné sdílení a využívání.

Podpoříme výstavbu multifunkční sportovní haly, která by sloužila pro potřeby atletiky a dalších příbuzných sportů, za významné finanční spoluúčasti státu.