SPOLU pro

digitalizaci, podporu podnikání

a inovace

Garantují

Praha je ideálním místem pro vzájemně výhodnou spolupráci mezi městem, vysokými školami a vědeckovýzkumnými institucemi, podnikatelským a neziskovým sektorem při digitalizaci a digitální transformaci fungování města samotného i podniků a firem působících v Praze. Samo město může z této spolupráce těžit i při změně poskytování některých svých služeb nebo správě a provozu městské infrastruktury. Praha musí v návaznosti na digitalizaci státu umožnit širší paletu digitálních služeb, které si člověk s městem a jeho organizacemi bude moci vyřídit z pohodlí domova. Podnikatelé jsou hybnou silou rozvoje Prahy, a proto s nimi musí město vést intenzivnější dialog o překážkách, které jim brání v dalším rozvoji jejich podnikání. Budeme na celostátní úroveň přenášet podněty na odstraňování nadbytečné byrokracie a regulací i dbát o to, aby pražští podnikatelé dodržovali stanovená pravidla, a tím přispívali k dobrému jménu metropole.

Naším cílem je, aby Praha byla nejatraktivnějším městem v rámci střední Evropy pro podnikatele a jejich firmy, které chtějí uspět v rámci třetího tisíciletí, které se bude nést ve znamení digitalizace, digitální transformace, automatizace a robotizace. Chceme, aby hl. m. Praha byla příkladem a lídrem regionu na poli moderních technologií a jejich využívání.

Přítomnost firem a jejich projektů v Praze přiláká do Prahy příliv pozitivního zahraničního kapitálu i zajímavých zaměstnanců, kteří oživí fungování metropole. Chceme rozvíjet Prahu jako výjimečné město i v oblasti inovací.

Chceme aktivně pomáhat rozvoji a implementaci nových technologií a procesů do pražského prostředí skrze spolupráci se startupovými projekty jak ze strany města, tak městských obchodních společností dle jejich potřeb a oborového zaměření.

Vytvoříme kompaktní síť subjektů podporujících podnikání v hl. m. Praze za pomoci propojování podnikatelských inkubátorů a cíleného rozvoje podnikatelských aktivit.

Naším cílem je jasně definovat projekty Akčního plánu Regionální inovační strategie a jejich plnění s jasným ekonomickým dopadem pro Prahu. V tomto smyslu změníme zaměření Pražského inovačního institutu.

Využijeme ekonomické diplomacie a spolupráce s partnerskými městy s cílem přitáhnout do Prahy vysoce kvalifikované pracovníky a vědce i pro kratší pobyty. Hlavnímu městu to v dlouhodobém horizontu přinese prosperitu i řadu nových zlepšení a užitečných projektů.

Budeme podporovat mezinárodní startupové a inovační soutěže pro zvýšení lokální prestiže s cílem usídlení nových firem v regionu a příchodu nových vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Agendy vykonávané hl. m. Prahou v oblasti zejména samosprávných činností v maximální míře zjednodušíme a zdigitalizujeme. Zbytečné agendy a úkony zrušíme.

Vyhodnotíme a případně upravíme rozdělení agend města mezi magistrát, úřady městských částí a městské organizace tak, aby správa města byla efektivní a pro občana srozumitelná (např. správa městské zeleně). Nebudeme vykonávat činnosti, které je možné zajistit v transparentní a vzájemně výhodné spolupráci se soukromým sektorem.

Budeme maximálně využívat synergií s digitálními službami státu a nebudeme zbytečně vynakládat prostředky tam, kde bude možné sdílet státní digitální služby i se soukromým sektorem. Digitální služby města zpřístupníme i na mobilním telefonu.

S využitím identitních prostředků a digitálních podpisů vytvoříme podmínky pro digitalizaci smluvní agendy města tak, aby bylo možné nejčastěji uzavírané smlouvy (např. nájemní smlouvy) uzavírat na dálku bez nutnosti návštěvy úřadu.

Samozřejmostí digitalizace a digitální transformace Prahy musí být úzká spolupráce s městskými částmi a sdílení znalostí a prostředků tam, kde to je logické a efektivní.

Praha musí začít více využívat potenciál práce s datovým fondem, který má město k dispozici samo i prostřednictvím svých městským firem nebo který je dostupný z úrovně státu nebo soukromého sektoru. Systematické využívání otevřených dat a BIGDATA mohou významně přispět nejen k lepšímu strategickému a operativnímu rozhodování orgánů města, ale také k rozvoji podnikání a dalších občanských aktivit.

Budeme podporovat rozvoj digitální technické mapy a jejich dalších datových vrstev, které mohou výrazně přispět k přehledu o sítích dopravní a technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina, optické kabely atd.), ale také o dalších údajích, které jsou nezbytné pro jejich řádnou správu a rozvoj. Součástí DTM budou i informace o plánovaných rekonstrukcích a dalších investičních akcích, což může přispět k lepší koordinaci staveb na území města.

Budeme podporovat spolupráci se soukromým sektorem na rozvoji BIM a informačního modelu vystavěného prostředí (digitální dvojče stavby a digitální dvojče území), který v budoucnu přinese zefektivnění pro územní a strategické plánování, umisťování a povolování staveb a v neposlední řadě i následnou efektivní správu budov a objektů ve vlastnictví města a soukromých vlastníků.

Více se zaměříme na trvalou a transparentní spolupráci s podnikatelskými komorami, svazy a sdruženími, s kterými budeme včas a otevřeně projednávat opatření a rozhodnutí, která se mohou dotýkat oblasti zájmu jejich členů. Tato spolupráce bude vycházet z dobré praxe, kterou město realizovalo v době covidové pandemie.

Se zástupci podnikatelů máme zájem budovat pozitivní obraz Prahy jako výjimečného místa pro podnikání, ale také s nimi jednat o jejich roli při eliminaci negativních jevů dopadajících na pověst města v některých oborech. Samoregulace v oblasti podnikání je cestou ke zvýšení kreditu jednotlivých oborů podnikání, což může výrazně přispět k posílení dobrého jména Prahy.