SPOLU pro

zdravé městské finance

a řádné hospodaření s majetkem a promyšlené investice

Garantují

Praha musí se svým rozpočtem hospodařit promyšleně a odpovědně s ohledem na zachování zdravého poměru mezi investičními a provozními náklady. Je třeba krotit růst neinvestičních provozních nákladů, které oslabují schopnost města se do budoucnosti rozvíjet. Základem investiční a hospodářské politiky města budou investice do údržby a rozvoje existujícího, zejména infrastrukturního, majetku, výstavba nové dopravní a technické infrastruktury, investice do školské infrastruktury, ale také partnerství se soukromým sektorem při realizaci bytové výstavby a dostupného bydlení, výstavbě nových kulturních a společenských objektů. Městské společnosti, které zajišťují služby Pražanům, musí být vedeny hospodárně a profesionálně a i u nich budeme hledat optimalizaci nákladů. Nebudeme usilovat o to, aby městské společnosti a organizace zajišťovaly to, co je přirozenou doménou nestátního sektoru či komerční sféry nebo kde může existovat vzájemně výhodné partnerství města a soukromého sektoru.

Budeme navrhovat a prosazovat změnu rozpočtového určení daní, v které bude zohledněno, že Praha je hlavním městem státu a produkuje dvojnásobný podíl HDP oproti podílu počtu obyvatel.

Zastavíme růst podílu běžných výdajů na celkovém rozpočtu města.

Zvýšíme podíl investic na celkových výdajích města, zejména dlouhodobých investic do školské, dopravní a technické infrastruktury, do bydlení, kulturních, sportovních a společenských objektů a areálů.

Zajistíme dlouhodobě stabilní financování městských částí trvale postavené na pevném spravedlivém podílu na městských příjmech místo nutnosti jednat o jednorázových dotací (např. zvýšení příspěvku na žáka, zvýšení příspěvku na 1 km komunikací ve správě).

Zvýšíme podíl dlouhodobě plánovaných běžných výdajů na úkor nepředvídatelných jednorázových dotací.

Zmenšíme podíl výdajů města a městských částí na provoz úřadů, zefektivníme výkon přenesených státních agend pomocí digitalizace.

Budeme trvale dbát na posouzení potřebnosti a účelnosti nově vznikajících městských organizací tak, aby se jejich činnost nepřekrývala s jinými městskými společnostmi. Zároveň zvážíme možnost snížení jejich počtu tam, kde blízké činnosti mohou být zajišťovány jen jednou organizací, což by vedlo k prokazatelným úsporám v nákladech.

Opakované zajišťování potřebných služeb neziskovým sektorem převedeme tam, kde to je možné a účelné, z trvale se opakujících dotací na smluvní vztahy na základě výběrových řízení. To zvýší možnost výrazněji dohlížet na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. Zároveň budeme usilovat o větší podíl víceletých programů, které mohou zajistit tolik potřebnou stabilitu a předvídatelnost celého systému.

Vytvoříme Koncepci majetkové politiky, která definuje cestu a jednotlivá řešení, aby město svůj majetek řádně a transparentně evidovalo, řídilo a spravovalo. Základní informace o majetku města budou dostupné na internetu. Město musí v koncepci jasně rozlišit, k čemu jeho majetek slouží a jak s ním má být nakládáno (např. majetek ke komerčnímu pronájmu, k plnění kulturní politiky, k naplňování sociální a zdravotní politiky, ke sportovně-volnočasovému využití).

Součástí principů hospodaření s majetkem musí být i pevná kritéria pro nekomerční pronájmy nemovitostí, které budou sloužit především k posílení příjmů města i k naplňování specifických cílů hlavního města.

Budeme usilovat o urychlené dokončení majetkových směn se státem. Majetek, který má sloužit státním či veřejnoprávním organizacím, by na ně měl být převeden, a naopak majetek, který má sloužit efektivně rozvoji základních funkcí města, převést na Prahu (např. nemocnice a nemocniční areály převést na stát, školské objekty, významné volnočasové areály, významné památky naopak převést Praze).

Budeme navrhovat zavedení předkupního práva obcí a měst pro majetek státu v případě, že se ho stát rozhodne prodat. Chceme, aby obce a města měly možnost získat klíčové pozemky především pro dopravní stavby, bytovou výstavbu, výstavbu veřejné vybavenosti, jako jsou stavby pro školství, zdravotnictví a sociální služby.

Budeme pořizovat pozemky pro klíčové stavby v Praze, jako je městský okruh, metro D či nové trasy tramvají.

Budeme pokračovat v revitalizaci pražských náplavek, včetně vybavení mobiliářem a také jejich zasíťování potřebnou infrastrukturou.

Ve spolupráci s odborníky zpracujeme koncepci obnovy a rozvoje městského mobiliáře včetně strategie spolupráce města a soukromého sektoru v této oblasti a oblasti venkovní reklamy.

Správa městských společností musí být profesionální, efektivní a hospodárná, a proto budeme exekutivní vedení městských společností obsazovat zkušenými odborníky. Odměny v městských společnostech mají odrážet zodpovědnost orgánů, velikost společnosti na trhu a musí být v nižší hranici tržního prostředí.

Pro strategické komodity Prahy (zejména MHD, energetika, voda a odpady) zajistíme kvalitu poskytovaných služeb, aby nad nimi hlavní město mělo kontrolu – buď tím, že jsou spravovány prostřednictvím městských společností, nebo tím, že budou zajištěny silné kontrolní funkce města ve společných podnicích. Město se musí vyvarovat neodůvodněné závislosti na jednom dodavateli bez možnosti ovlivňovat strategické směřování společnosti.

Budeme pokračovat ve vytváření podmínek pro spolupráci městských společností tak, aby docházelo k možnostem sdílení vhodných služeb nebo jejich společnému postupu v souladu s příslušnými zákony.

Započneme rekonstrukci Staroměstské tržnice a proměníme ji v tržnici evropského formátu primárně s českými produkty, podobně jako je tomu v Londýně, Kodani či Madridu. Dokončíme rekonstrukci Holešovické tržnice a její proměnu.

Výnosy z majetkových podílů v městských společnostech budeme vázat v městském rozpočtu na předem stanovený účel, zejména na investice do rozvoje a opravy městského majetku, pražské sportovní infrastruktury a staveb pro kulturu.