SPOLU pro

čistotu ve městě, péči o zeleň

a kvalitní životní prostředí

Garantují

Praha patří mezi nejzelenější města Evropy i světa. Je to hodnota, o kterou musíme pečovat a rozvíjet ji o další prvky. Budeme dbát na důslednou rovnováhu stávajícího systému zeleně a rozvoje města v místech územním plánem určených k zástavbě. Naší společnou snahou musí být cílevědomé využívání ekologicky šetrných technologií v zajišťování funkcí a služeb města a vytváření podmínek pro diverzifikaci a přístupnost nových nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie. Péče o pořádek v ulicích, parcích a veřejných prostranstvích je vizitkou vyspělosti, ohleduplnosti a kulturnosti těch, kteří ve městě žijí a město navštěvují. Budeme posilovat dobré a šetrné hospodaření s odpady včetně jeho třídění tak, aby mohl být znovu snáze recyklován. Zlepšíme péči o nakládání s pitnou, podzemní i povrchovou vodou v zájmu její možné recyklace v městské krajině a zeleni. Voda je přirozenou součástí veřejného prostoru a zlepšuje městské klima. Opatření přijímaná v oblasti péče o vodu, zeleň, krajinu, šetrné energetiky, hospodaření s odpady pomůžou řešit dopady klimatických změn.

Nastavíme systém správy městské zeleně mezi hl. m. Praha a městskými částmi tak, aby měly místní radnice větší dohled nad péčí o zeleň nebo ji měly přímo ve správě.

Zajistíme častější vývoz odpadkových košů s důrazem na dopravní uzly a místa častého setkávání a zajistíme častější úklid chodníků a zastávek MHD.

Posílíme svoz separovaného odpadu a rozšíříme pracovní dobu a kapacitu sběrných dvorů.

Zajistíme větší osvětu turistů pro uchování pořádku v centru města (stlačování PET lahví; hluk v nočních hodinách apod.).

U objektů v majetku města a městských organizací podpoříme postupnou změnu energetických zdrojů na nízkoemisní, obnovitelné a decentralizované (tepelná čerpadla, biometan, plyn v kogeneraci, fotovoltaika, využití odpadního tepla). Adaptační a nízkoemisní opatření využijeme i na aktuálních investicích.

Posílíme energetický management zaměřený na úspory, využívání nových, nízkoemisních technologií (solární panely na školách, na domovech seniorů, na bytových/panelových domech v majetku hl. m., na parkovištích, obchodních a kancelářských objektech).

Podpoříme spuštění pilotních programů vodíkového energetického řešení, abychom dosáhli větší pestrosti alternativních zdrojů energie.

Podpoříme projekty a opatření proti vzniku zbytečných odpadů u obyvatel a napříč sektory ve formě staveb z recyklátů, re-use pointů, druhého života nábytku, oprav výrobků.

Budeme občany a firmy motivovat k třídění a využívání maximálního množství bioodpadu ve formě kompostování, bioplynových stanic s kogenerační funkcí, bioplynu pro pohon aut aj.

Podpoříme efektivní recyklaci a znovuvyužití vytříděné druhotné suroviny. Jsme pro snižování objemu PET lahví a plechovek, a proto podpoříme programy vedoucí k jejich omezování. Podporujeme vybudování moderní třídící stanice plastů.

Posílíme roli přírodních a městských parků. Budeme dbát na zachování nezastavitelnosti ploch zvláště chráněných území, přírodních a městských parků a dalších velkých ploch zeleně v majetku hl. m. Prahy tvořících zelené plíce Prahy.

Budeme chránit volnou krajinu a zemědělskou půdu před bezdůvodným rozšiřováním městské zástavby. Novou výstavbu budeme směřovat do brownfieldů a zaměříme se na dotvoření existujících bloků městské zástavby.

Zajistíme pro Pražany veřejnou přístupnost jejich oblíbených areálů, jako jsou koupaliště a parky (např. Stírka, Hostivařská přehrada, Džbán a Vidoule).

Budeme pokračovat v revitalizaci pražských ostrovů a budeme usilovat o zpřístupnění dalších území a ploch podél Vltavy s cílem jejich využití pro sport a volnočasové aktivity (např. ostrov Štvanice, Císařský ostrov).

Využijeme vhodné studny a vodní zdroje na území hl. města pro možné ochlazování okolního prostředí (jezírka, mokřady). Dokončíme protipovodňová opatření formou ekologicky šetrných revitalizací vodních toků.

Budeme podporovat program obnovy starých sadů ovocných dřevin. Budeme hledat cesty, jak chránit malé ostrůvky zeleně uvnitř Prahy, místa přitažlivá pro hmyz, ptáky a drobná zvířata.

Podpoříme dokumentaci stávající biodiverzity pražské fauny a flóry a zvýšíme informovanost o pražské přírodě. Podpoříme ekologické výukové programy pro školy, exkurze pro pražské školy, vzdělávání pedagogů, ekologické poradenství a kvalitní informační materiály pro veřejnost.

Budeme propagovat pražskou přírodu jako místo pro rekreaci zahrnující pražské lesy, naučné stezky, zookoutky, lesní dětská hřiště, veřejná ohniště, fitness prvky, příležitosti na koupání a rybaření.

Podpoříme výsadbu stromů, recyklaci odpadní vody pro splachování, čištění nebo závlahu, výměnu povrchů za propustnější, dešťové zahrádky a další úpravy zadržující vodu, zelené střechy a stěny, zazelenění výjezdů z tunelů, instalování vodních prvků, podporu zahrad a ozelenění vnitrobloků.

Budeme prosazovat výsadbu stromů v ulicích tam, kde to bude efektivní a možné z hlediska potřeb jejich růstu a údržby.

Praha jako vlastník objektů se zaměří na ozelenění fasád, vnitrobloků, střech, zastávek MHD a betonových zdí ve veřejném prostoru.

Podpoříme fontány, pítka, mlžítka ve veřejném prostoru, dobré hospodaření s dešťovou vodou a opatření ke zpomalení jejího odtoku.