SPOLU pro

fungující a kvalitní dopravu

v metropoli

Garantují

Doprava každý den ovlivňuje život všech Pražanů, ale i další harmonický rozvoj Prahy jako evropské metropole. Bez jasné vize a plánu, jak rozhýbat dlouhodobě neřešené problémy, jak zlepšit koordinaci při výstavbě a opravách dopravní a technické infrastruktury, ale také jak zachovat smysluplnou a odůvodněnou rovnováhu mezi využitím všech typů dopravních prostředků ve městě, se neobejdeme. Stejně tak je třeba navázat otevřenou komunikaci a partnerství se státem, který může svými kroky a projekty významně pomoci. Bez úzké spolupráce a koordinace se Středočeským krajem nejsme schopni v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu přinést v pražské metropolitní oblasti viditelné zlepšení.

Budeme pokračovat ve výstavbě metra D. Prodloužíme provoz metra v pátek a sobotu o jednu hodinu po půlnoci.

Zokruhujeme tramvajovou dopravu v rámci širšího centra města s využitím nových tangent (např. Bohnice-Zoo-Podbaba, Zlíchov-Braník-Budějovická-U Plynárny, Vypich-Motol-Stodůlky).

Budeme podporovat rozvoj městské a příměstské vlakové (kolejové) dopravy, která může za přiměřené prostředky suplovat okružní trasu metra a nabídne nová atraktivní spojení do centra.

Za cenu 9 km vlakových tunelů v centru (ve směrech Florenc – Smíchov a Florenc –Nusle/Vršovice) získáme přes 150 km sítě rychlého „metra S“ kvalitně napojeného na stávající linky metra. Zároveň společně se Středočeským krajem vytipujeme a vybudujeme zdvojnásobení počtu míst P+R, což přispěje ke zmenšení kolon na pražských komunikacích.

Podpoříme elektrifikaci zbývajících neelektrifikovaných železničních tratí na území metropole. Prioritou je rychlé vlakové spojení z centra na letiště a modernizace trati na Kladno.

Budeme zvyšovat atraktivitu veřejné dopravy a nahrazovat dieselové motory autobusů alternativami. Zpříjemníme prostředí pražské MHD. Vytvoříme dlouhodobou koncepci udržitelnosti vysoké kvality MHD. Dokončíme projekt pokrytí tras metra vysokorychlostním připojením k internetu.

Budeme prosazovat omezení nočního leteckého provozu včetně dalších opatření zohledňujících kvalitu života obyvatel v nejbližším okolí letiště jako podmínku pro rozšíření letiště.

Budeme intenzivně jednat a spolupracovat s vládou a dotčenými městskými částmi na dokončení staveb Pražského okruhu v úsecích 511, 518, 519 a 520. Je zřejmé, že jinou trasou již nemůže Pražský okruh vést a zátěž, kterou přinese do dotčených městských částí, je nutné smysluplně zmírnit.

Promyšlenými úpravami zlepšíme co nejdříve plynulost provozu na stávajícím nedokončeném Městském okruhu (např. zahloubení Kbelské a nové odbočovací pruhy na Průmyslové) a výrazně urychlíme pokračování jeho dostavby.

Budeme podporovat urychlení modernizace severovýchodní části Aglomeračního okruhu ve spolupráci s vládou a Středočeským krajem. Ten může výrazně ulevit přetíženým částem Pražského a Městského okruhu.

Co nejdříve zahájíme projektové a realizační práce na výstavbě komunikace z Jižní spojky k P+R u metra depo Hostivař, případně i navazující tunel pod Malešicemi.

Budeme pokračovat v realizaci Radlické radiály, jejíž zprovoznění musí navazovat na zkapacitnění Barrandovského mostu.

Konečně spustíme realizaci zakrytí Spořilovské, stavby s výrazným ekologickým potenciálem, která zároveň výrazně pomůže odblokovat tramvajové napojení Prahy 11 Chodova, Opatova i Hájů. Stavba má již tři roky platný souhlas EIA.

Budeme rozvíjet bezpečné a smysluplné cyklopruhy a cyklostezky uvnitř města a volnočasové cyklotrasy do rekreačních a přírodních oblastí kolem Prahy a kvalitně o nich informovat. Zrealizujeme např. cyklostezku Motolským údolím, a to včetně podjezdu Plzeňské z parku Motolka do lesoparku s právě rekonstruovanou usedlostí Cibulka.

Rozpracujeme systém logických dopravních řešení, aby nevznikala nepřehledná a nebezpečná místa pro chodce a cyklisty.

Budeme aktivně spolupracovat na dokončení zelených koridorů pro bezmotorovou dopravu a pro pěší za současného využití zbytkových ploch (např. drážní promenáda v Praze 10 a 15, spojení Žižkov-Rokytka-Hloubětín).

Budeme vytvářet podmínky pro zřizování míst pro parkování sdílených kol a koloběžek a přísně postihovat jejich odkládání mimo stanovený prostor.

Zpracujeme a budeme realizovat střednědobý, pravidelně aktualizovaný plán výstavby a oprav silnic a chodníků.

V nově budovaných městských čtvrtích zajistíme vybudování komunikací s dostatečnou kapacitou, která bude počítat s dalším rozvojem dané lokality.

Chceme omezit průjezd tranzitní dopravy centrem města v návaznosti na dokončování Městského, Pražského a Aglomeračního okruhu a při zachování přirozené dopravy mezi jednotlivými městskými částmi.

Elektromobily a další bezemisní vozidla budeme podporovat nepřímo např. podporou výstavby nabíjecích stanic.

Provedeme audit dopravního značení. Zbytečné nebo nadbytečné dopravní značky odstraníme.

Systematičtějším využitím moderních technologií zlepšíme průjezdnost hlavním městem (řešení zelených vln na semaforech) a vytvoříme dynamické úpravy dopravního značení v závislosti na aktuální dopravní situaci (noční / denní režim / nehody / uzavírky).

V historickém centru s hustou dopravou zejména ve špičkách nebudeme prosazovat zákazy, ale kombinaci časově a místně proměnných režimů průjezdnosti a směrování dopravy skrze navigační systémy.

Zefektivníme využívání městského kamerového systému pro potřeby plánování a řízení dopravy a rozvoje dopravní sítě.

Výstavba vysokokapacitních parkovacích terminálů na příjezdech do Prahy v místech dopravních uzlů MHD (PID) ve spolupráci se Středočeským krajem.

Výstavba parkovišť P+R na nezelených plochách na okraji Prahy nebo po dohodě se Středočeským krajem mimo Prahu s návazností na vlakovou dopravu a linky PID.

Při výstavbě parkovacích terminálů a P+R parkovišť se bude počítat s dostatečnou nabíjecí kapacitou pro elektromobily, elektrokola a další ekologické dopravní prostředky.

Podpoříme budování městských parkovišť v podzemí obvodových a lokálních obchodních center pro uvolnění veřejného prostoru těchto center na povrchu. Podpoříme využití volných kapacit komerčních parkovišť pro noční parkování rezidentů.

Podpoříme výstavbu garážových objektů a parkovacích domů dostupných pro místní rezidenty na pozemcích města, zejména na sídlištích.

Provedeme revizi parkovacího systému v Praze tak, aby byl uživatelsky přátelský a jednotný pro celé území města. Pražanům musí umožňovat flexibilně využívat možnost parkování v zónách podle jeho potřeb s odstupňováním cenových pásem, včetně přenositelnosti oprávnění k parkování pro příbuzné nebo návštěvy.

Omezíme parkování nákladních a dodávkových automobilů v místech, kde je nedostatek parkovacích míst pro občany.

Vrátíme zpět do podmínek pro výstavbu přísná pravidla pro nové stavby z hlediska výstavby dostatečných parkovacích míst a infrastruktury pro bezemisní dopravní prostředky.

Se soukromými logistickými společnostmi zmapujeme a zefektivníme přepravu zboží a zásobování města. Zpracujeme koncepci logistiky doručování zásilek a zboží kamionovou dopravou. Preferujeme přechod na nízkoemisní řešení a železnici. Zejména kvůli dopravním komplikacím a zácpám odmítáme kontejnerová překladiště uvnitř Pražského okruhu (Malešice, Sapa aj.).

Dokončíme opravu Barrandovského mostu a provedeme opravy dalších mostů a lávek, které jsou ve špatném technickém stavu, po projednání s dotčenými městskými částmi tak, aby došlo ke koordinaci aktivit města v dané lokalitě a k maximální možné eliminaci dopravních a jiných omezení pro občany a podnikatele.